Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Jansma en Van Dijk B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  Hoewel Jansma en Van Dijk B.V. er naar streeft om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met het gebruik van de site.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Jansma en Van Dijk B.V. behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke
andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jansma en Van Dijk B.V.. Djurrema, Jansma en Van Dijk B.V. is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Door Jansma en Van Dijk B.V. per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Jansma en Van Dijk B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.